L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és una entitat de dret pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, llevat dels àmbits en què s’ha de sotmetre al dret públic.

L’ACJ té per objecte prestar serveis a la joventut, executar programes que els interessin i gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria, a més d’assessorar els ens locals en polítiques de joventut.

En aquest espai podreu conèixer l’estructura i l’activitat de l’ACJ i els serveis que ofereix, els programmes que desplega, i els productes que posa l’abast dels joves. Podreu entendre com s’inverteixen els recursos de què disposem i accedir a tota la informació a què us fa participar perqué la reutilitzeu quan us convingui.

Enllaços