Organigrama

Adreça Calàbria, 147
Població 08015 Barcelona
Telf. 93 483 83 83
Fax 93 483 83 62
Accessibilitat Edifici accessible
Contacte recepcio.acjoventut@gencat.cat
Horari De gener a juny i de setembre a desembre:
Matins de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Tardes de dilluns a dijous de 15:00 a 18:30 hores.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Juliol i agost de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores.

Funcions Són funcions de l'Agència Catalana de la Joventut:
 
a) Executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut i en coordinació amb els departaments competents. Aquests programes han d'ésser, en tot cas, els que afectin l'habitatge, la salut, el treball, la formació i la cultura destinats a les persones joves.
b) Executar programes de foment de la participació juvenil i del diàleg intercultural, per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut.
c) Assessorar els ens locals en matèria de polítiques de joventut i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori.
d) Impulsar els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, autoritzar-los, donar-los suport, fer-ne el seguiment i vetllar per llur coordinació general.
e) Organtizar seminaris, tallers i conferències sobre la joventut i participar-hi.
f) Promoure i facilitar els serveis de turisme juvenil i d'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
g) Facilitar l'accés a la informació, la consulta i l'assessorament turístic per a joves.
h) Gestionar, explotar i mantenir la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
i) Gestionar, representar i comercialitzar el Carnet Jove.


Són funcions també de l'Agència, en el marc de les anteriors:

a) Promoure la mobilitat internacional de les persones joves.
b) Fomentar la inserció social i laboral de les persones joves, en coordinació amb els departaments competents.
c) Promoure la solidaritat i cooperació al desenvolupament de les persones joves.
d) Desenvolupar i executar programes de participació i emancipació.
e) Assessorar la Secretaria de Joventut en matèria d'execució de polítiques de joventut.

Components Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de la Joventut són el Consell d'Administració, el president o la presidenta i el director o la directora general.

Normativa LLEI 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut. (DOGC núm. 4651)

DECRET 129/2007, de 5 de juny, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana de la Joventut. (DOGC núm. 4899)

Enllaços